Partneralimentatie

Bij een huwelijk of geregistreerd partnerschap ontstaat er een wederzijdse onderhouds- verplichting. Deze verplichting loopt door bij scheiding. Dit betekent dat men van elkaar financiele steun mag verwachten als onvoldoende in het eigen levensonderhoud kan worden voorzien. Hierbij geldt uiteraard wel dat de ex-partner voldoende inkomen (draagkracht) heeft.

Afspraken

Ex-partners kunnen samen of via bemiddeling onderhandelen en afspraken maken over de hoogte en de duur van de alimentatie. Soms wordt er afgesproken dat er slecht voor een beperkt aantal jaren partneralimentatie wordt betaald, bijvoorbeeld zolang de kinderen nog niet naar school gaan en de verzorgende ouder hierdoor nog niet kan gaan werken. Anderen zien af van partneralimentatie omdat ze onafhankelijk willen zijn van hun ex-partner. Lukt het niet om zelf, of via onze bemiddeling tot afspraken te komen over de partneralimentatie dan is het via een advocaat voor te leggen aan de rechter.

Hoogte alimentatie

Voor de hoogte van de alimentatie is aan de ene kant de behoefte van de alimentatie- gerechtigde van belang en aan de andere kant de draagkracht van de alimentatieplichtige.

Behoefte

De behoefte van de ex-partner wordt gebaseerd op de situatie tijdens het huwelijk of geregistreerd partnerschap. Voor de daadwerkelijke behoefte kan men een overzicht maken voor de nieuwe situatie. Hierbij wordt ook gekeken of degene die om de alimentatie vraagt werkelijk niet in staat is om geheel of gedeeltelijk voor een eigen inkomen te zorgen.

Draagkracht

De draagkracht is afhankelijk van de nieuwe situatie van de alimentatieplichtige. Afhankelijk van de hoogte wordt een berekening gemaakt o.b.v. het bruto of netto loon. Hierop worden een aantal kosten in mindering gebracht zoals o.a. woonkosten, premie zorgverzekering en een aantal andere kosten.

Het restant wordt draagkrachtruimte genoemd. Hiervan is een gedeelte beschikbaar voor partneralimentatie na aftrek van eventuele kinderalimentatie omdat deze voor gaat op partneralimentatie.

Duur of limitering alimentatie

Voor scheidingen die op of na 1 Juli 1994 zijn gesloten gelden wettelijke termijnen:

- Maximaal 12 jaar voor een huwelijk met kinderen;
- Maximaal 12 jaar voor een huwelijk zonder kinderen als het huwelijk langer duurde
  dan 5 jaar;
- Net zolang als het huwelijk duurde bij een huwelijk korter dan 5 jaar zonder kinderen.

Na de wettelijke termijn stopt de betalingsverplichting automatisch. Deze termijnen gelden ook als een geregistreerd partnerschap eindigt via de rechter. Voor scheidingen van voor 1 juli 1994 gelden geen wettelijke termijnen. De betalingsverplichting stopt na de door de partners afgesproken termijn of de door de rechter vastgestelde periode. De alimentatieperiode wordt gerekend vanaf de datum inschrijving van echtscheiding bij de Gemeente in de Gemeentelijke Basisadministratie (GBA).

Indexering alimentatie

De minister van Veiligheid en Justitie stelt elk jaar in november een percentage vast waarmee alle vastgestelde alimentatiebedragen op 1 januari van het nieuwe jaar automatisch wijzigen. Voor de vaststelling van het percentage wordt gekeken naar het loonindexcijfer, dat elk jaar door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) wordt berekend. Bij de berekening van het loonindexcijfer kijkt het CBS naar de salarisontwikkeling bij bedrijfsleven, overheid en in andere sectoren.

Wijziging alimentatie

Een verzoek tot wijziging alimentatie is voor een rechtbank pas ontvankelijk wanneer er sprake is van een relevante wijziging van omstandigheden.Voorwaarde is dat de wijziging van de hoogte van de alimentatie minstens 10% bedraagt.

Samen met u bespreken wij het onderwerp partneralimentatie waarna u gezamenlijk de beslis- sing kunt nemen over dit belangrijke deel van de afwikkeling van de scheiding.